Neem contact met ons op: +31 (0)6 450 025 00 | +31 (0)6 455 848 81

Administratieve Dienstverlening en Belastingen


Algemene Voorwaarden

Efvébé Services,
gevestigd te Krimpen a/d IJssel

INHOUDSOPGAE

 • ARTIKEL 1. DEFINITIES
 • ARTIKEL 2. ALGEMEEN
 • ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN C.Q. OFFERTES C.Q. ADVIEZEN
 • ARTIKEL 4. OVEREENKOMST
 • ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
 • ARTIKEL 6. VERTROUWELIJKHEID
 • ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER
 • ARTIKEL 8. PRIJZEN
 • ARTIKEL 9. BETALINGSZEKERHEID
 • ARTIKEL 10. BETALING
 • ARTIKEL 11. LEVERTIJD
 • ARTIKEL 12. OVERMACHT
 • ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 • ARTIKEL 14. HARDHEIDSCLAUSULE
 • ARTIKEL 15. WIJZIGINGEN, MEERWERK EN BEËINDIGING
 • ARTIKEL 16. OPSCHORTING EN ONTBINDING
 • ARTIKEL 17. DIVERSEN
 • ARTIKEL 18. RECHTSKEUZE
 • ARTIKEL 19. GESCHILLEN
 • ARTIKEL 20. SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te
‘s-Gravenhage.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Efvébé Services: Efvébé Services, gevestigd aan de Binnenweg 6, 2923 BA te Krimpen a/d IJssel.
b. Opdrachtgever: ieder natuurlijkpersoon of rechtspersoon met wie EFVÉBÉ SERVICES een overeenkomst aangaat.
c. Partijen: EFVÉBÉ SERVICES en Opdrachtgever.
d. Opdracht: de in overleg tussen Opdrachtgever en EFVÉBÉ SERVICES bepaalde diensten, welke door EFVÉBÉ SERVICES ten behoeve van Opdrachtgever zullen worden geleverd en de voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden hieronder begrepen, waaronder de bepaalde diensten zullen geschieden en derhalve wederzijds zijn overeengekomen, met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek.
e. Overeenkomst: de door Partijen schriftelijk overeengekomen Opdracht.
f. Derden: bij de uitvoering van de Opdracht, niet tot de onderneming van EFVÉBÉ SERVICES behorende, ingeschakelde deskundigen, hierbij moet bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, worden gedacht aan juristen, fiscalisten, accountants en notarissen.

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

2.1. Voor zover tussen Partijen schriftelijk niet anders is overeengekomen, zijn de bedingen van
deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle offertes van EFVÉBÉ SERVICES aan
Opdrachtgever alsmede iedere Opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht,
gewijzigde Opdracht of aanvullende Opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg
daarvan of in verband daarmee.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van eventuele voorwaarden van
Opdrachtgever. Derhalve worden eventuele algemene voorwaarden dan wel
inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Het niet verlangen van strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden door EFVÉBÉ SERVICES houdt niet in dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn dan wel dat EFVÉBÉ SERVICES op enigerlei wijze afstand doet van het recht om op enig moment alsnog stipte naleving van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN C.Q. OFFERTES C.Q. ADVIEZEN

3.1. Alle aanbiedingen c.q. offertes blijven gedurende de door EFVÉBÉ SERVICES aangegeven termijn geldig. Indien geen termijn genoemd wordt zijn de aanbiedingen c.q. offertes van EFVÉBÉ SERVICES vrijblijvend.

3.2. Adviezen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aan door EFVÉBÉ SERVICES verstrekte adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3. Ingeval EFVÉBÉ SERVICES voor het uitbrengen van een offerte, het doen van prijsopgave of voor het verstrekken van adviezen kosten moet maken, is EFVÉBÉ SERVICES gerechtigd deze kosten in rekening te brengen aan Opdrachtgever, ook indien geen Overeenkomst met EFVÉBÉ SERVICES tot stand komt c.q. door Opdrachtgever geen Opdracht aan EFVÉBÉ SERVICES wordt gegeven.

3.4. Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht EFVÉBÉ SERVICES niet
tot acceptatie van een Opdracht.

3.5. EFVÉBÉ SERVICES behoudt zich het recht voor om een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

3.6. Kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in een offerte binden EFVÉBÉ SERVICES niet.

3.7. Wanneer Opdrachtgever een offerte ondertekent, dan worden deze Algemene Voorwaarden
door EFVÉBÉ SERVICES als bekend en daarmee als aanvaard beschouwd.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

4.1. Met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald, komt de Overeenkomst eerst tot stand
nadat EFVÉBÉ SERVICES een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Een opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2. Een Opdracht wordt uitsluitend aanvaard door EFVÉBÉ SERVICES en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een Opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn degenen die voor of ten behoeve van EFVÉBÉ SERVICES , al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de Opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

4.3. Verstrekking (toezending/afgifte) van administratieve bescheiden aan EFVÉBÉ SERVICES waaronder, maar niet beperkt tot, financiële stukken, dossierstukken en fiscale documentatie geldt in beginsel als het verstrekken van een Opdracht aan EFVÉBÉ SERVICES , welke door EFVÉBÉ SERVICES geacht wordt te zijn aanvaard, tenzij EFVÉBÉ SERVICES de stukken binnen een redelijke termijn retourneert c.q. anderszins te kennen geeft de Opdracht niet te aanvaarden.

4.4. Eventuele na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of
wijzigingen alsmede afspraken en/of toezeggingen door personeel van EFVÉBÉ SERVICES of namens EFVÉBÉ SERVICES gedaan door tussenpersonen, binden EFVÉBÉ SERVICES eerst indien deze door EFVÉBÉ SERVICES schriftelijk zijn bevestigd.

4.5. Indien in de acceptatie door Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de
offerte worden aangebracht komt de Overeenkomst pas tot stand indien EFVÉBÉ SERVICES aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

4.6. Opdrachtgever is verplicht binnen 14 dagen na dagtekening de Overeenkomst getekend te
retourneren. Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarde, heeft EFVÉBÉ SERVICES het recht de Opdracht te annuleren. De daarbij gemaakte kosten zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Pas op het moment dat de Overeenkomst door EFVÉBÉ SERVICES getekend retour is ontvangen, zal een aanvang met de werkzaamheden gemaakt worden.

ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1. EFVÉBÉ SERVICES is vrij de Opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen. De diensten worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

5.2. EFVÉBÉ SERVICES heeft het recht om werkzaamheden en/of diensten te laten verrichten door andere medewerkers binnen EFVÉBÉ SERVICES of derden welke niet tot de onderneming van EFVÉBÉ SERVICES behoren.

5.3. EFVÉBÉ SERVICES zal de door haar dan wel namens haar te leveren diensten goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de Opdracht uitvoeren conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. EFVÉBÉ SERVICES draagt er zorg voor dat de door haar dan wel namens haar te verrichten werkzaamheden en/of diensten worden verricht door ter zake deskundige personen.

ARTIKEL 6 – VERTROUWELIJKHEID

6.1. Partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie die hen in het
kader van de Overeenkomst ter kennis komen.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

7.1. Opdrachtgever stelt EFVÉBÉ SERVICES in de gelegenheid de overeengekomen diensten te leveren.

7.2. Opdrachtgever voorziet EFVÉBÉ SERVICES , binnen zeven (7) dagen nadat EFVÉBÉ SERVICES daarom heeft gevraagd, van alle voor de deugdelijke levering van de diensten benodigde gegevens. EFVÉBÉ SERVICES is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van de aan EFVÉBÉ SERVICES verstrekte informatie. Tevens vrijwaart Opdrachtgever EFVÉBÉ SERVICES voor eventuele in dit verband door Opdrachtgever of derden geleden schade.

7.3. Opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het EFVÉBÉ SERVICES onmogelijk maken de Opdracht naar behoren uit te voeren.

7.4. EFVÉBÉ SERVICES is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig – zonder nadere ingebrekestelling – te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten door te berekenen aan Opdrachtgever zodra aan artikel 7.1., 7.2. en/of 7.3. geen gevolg wordt gegeven.

ARTIKEL 8 – PRIJZEN

8.1. Alle door EFVÉBÉ SERVICES opgegeven prijzen zijn netto, derhalve exclusief heffingen zoals omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief bijkomende kosten.

8.2. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

8.3. EFVÉBÉ SERVICES is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen, zonder dat hierin voor Opdrachtgever een geldige reden is gelegen de Overeenkomst op te zeggen c.q. de ontbinding daarvan in te roepen, indien en voor zover de kostprijs bepalende factoren van EFVÉBÉ SERVICES stijgen nadat de Overeenkomst werd gesloten en zulks niet voor EFVÉBÉ SERVICES voorzienbaar was. Ingeval EFVÉBÉ SERVICES een Overeenkomst heeft gesloten met een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft deze het recht de ontbinding van de Overeenkomst in te roepen indien EFVÉBÉ SERVICES de prijzen op grond van dit artikel verhoogt.

ARTIKEL 9 – BETALINGSZEKERHEID

9.1. EFVÉBÉ SERVICES is gerechtigd bij het aangaan van de Overeenkomst aanbetaling in de vorm van een voorschot van minimaal 50% te vragen.

9.2. Voorts is EFVÉBÉ SERVICES gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

ARTIKEL 10 – BETALING

10.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van facturen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

10.2. Betalingen door Opdrachtgever dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Ingeval EFVÉBÉ SERVICES de Overeenkomst heeft gesloten met een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt hetgeen in dit lid is bepaald niet in zoverre de wet de bevoegdheid verleent tot verrekening.

10.3. Afwijkende betalingsafspraken binden uitsluitend wanneer deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

10.4. Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen
Opdrachtgever nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige kosten van de factuur.

10.5. Reclames kunnen slechts worden ontvangen wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.6. Indien Opdrachtgever aangaande het gefactureerde een specificatie of toelichting wenst te ontvangen, dient hij dit uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum kenbaar maken. Bij gebreke hiervan wordt de factuur als tussen Partijen juist en vaststaand aangemerkt.

10.7. De in artikel 10.1. bedoelde betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Indien Opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is EFVÉBÉ SERVICES gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% per jaar over de hoofdsom.

10.8. Indien EFVÉBÉ SERVICES over dient te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag komen de daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen conform het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ aan Opdrachtgever worden berekend met een minimum van € 40,00 en een maximum van 15% van het factuurbedrag.

10.9. In geval van een betalingsachterstand strekken, door Opdrachtgever, gedane betalingen eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom.

ARTIKEL 11 – LEVERTIJD

11.1. Elke levertijd (de tijd, zoals uitdrukkelijk overeengekomen met EFVÉBÉ SERVICES , c.q. door EFVÉBÉ SERVICES toegezegd, waarbinnen de werkzaamheden c.q. adviezen c.q. offertes dienen te worden verricht dan wel de Overeenkomst dient te zijn uitgevoerd) is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekende omstandigheden.

11.2. Een door EFVÉBÉ SERVICES opgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk in acht genomen, doch betreft nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de overeengekomen of gebruikelijke levertijd zal Opdrachtgever EFVÉBÉ SERVICES schriftelijk in gebreke moeten stellen. Tevens dient Opdrachtgever EFVÉBÉ SERVICES de kans te geven om de verplichtingen uit de Opdracht alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

12.1. In geval van overmacht heeft EFVÉBÉ SERVICES het recht, na kennisgeving aan Opdrachtgever, haar verplichtingen tot uitvoering van de vereenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van EFVÉBÉ SERVICES onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van EFVÉBÉ SERVICES kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het accepteren van de Opdracht voorzienbaar was.

12.3. Duurt de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden, dan hebben Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt, een en ander in overeenstemming met wat verder in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

12.4. In geval van overmacht aan de zijde van EFVÉBÉ SERVICES heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet indien EFVÉBÉ SERVICES als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

12.5. EFVÉBÉ SERVICES is gehouden Opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich aan de kant van EFVÉBÉ SERVICES een geval van overmacht voordoet.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

13.1. EFVÉBÉ SERVICES is met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van de werkzaamheden en/of diensten in het kader van de Opdracht redelijkerwijs mag worden vertrouwd.

13.2. Voor zover tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht door EFVÉBÉ SERVICES het gevolg zijn
van de omstandigheid dat Opdrachtgever diens verplichtingen als bedoeld in artikel 7.1., 7.2. en/of 7.3. niet, niet tijdig, of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is EFVÉBÉ SERVICES daarvoor niet aansprakelijk.

13.3. EFVÉBÉ SERVICES is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen en/of stagnatieschade, welke Opdrachtgever mocht lijden door gebreken in de uitvoering van de Opdracht.

13.4. In geval niettegenstaande de in artikel 13.3. vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade op EFVÉBÉ SERVICES mocht rusten, dan zal de aansprakelijkheid van EFVÉBÉ SERVICES in ieder geval niet het factuurbedrag van de betreffende Opdracht te boven gaan. Het voorgaande geldt eveneens voor directe schade. Tot de voornoemde aansprakelijkheidsbeperking worden eveneens gerekend de eventuele financiële verplichtingen van EFVÉBÉ SERVICES uit hoofde van een ongedaan makingsverplichting ten gevolge van ontbinding van de Overeenkomst.

13.5. EFVÉBÉ SERVICES gaat er vanuit dat Opdrachtgever alle wettelijke verplichtingen nakomt.

13.6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

13.7. Opdrachtgever vrijwaart EFVÉBÉ SERVICES voor aanspraken van welke aard dan ook van derden tegenover wie EFVÉBÉ SERVICES zich niet op deze Algemene Voorwaarden kan beroepen.

ARTIKEL 14 – HARDHEIDSCLAUSULE

14.1. Mochten de omstandigheden zodanig zijn, dat de naleving van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet meer in redelijkheid van één der Partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst. Elke wijziging van de Overeenkomst wordt slechts geacht te zijn overeengekomen na schriftelijke akkoordbevindingen door beide Partijen.

ARTIKEL 15 – WIJZIGINGEN, MEERWERK EN BEËINDIGING

15.1. EFVÉBÉ SERVICES zal Opdrachtgever op de hoogte stellen indien door een tussen Partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeengekomen diensten het tijdstip van voltooiing der dienstverlening zal worden beïnvloed.

15.2. Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal EFVÉBÉ SERVICES Opdrachtgever vooraf inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeengekomen diensten tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

15.3. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient Opdrachtgever een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht te nemen. Opzegging kan uitsluitend per de eerste van de daaropvolgende maand plaatsvinden. Opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden waarna een bevestiging verzonden zal worden aan Opdrachtgever. Tevens zal een slotdeclaratie opgemaakt worden waarbij eventueel te maken kosten voor sluiting van het dossier c.q. overdracht van het dossier voor rekening komen van Opdrachtgever.

15.4. Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsplicht. Na ontvangst van de laatste betaling kan de nog aanwezige administratie door Opdrachtgever persoonlijk opgehaald worden of zal ongefrankeerd verzonden worden naar Opdrachtgever.

ARTIKEL 16 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

16.1. EFVÉBÉ SERVICES is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, die voortvloeien uit de Overeenkomst, op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden, indien:

• Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt; er na het sluiten van de Overeenkomst aan EFVÉBÉ SERVICES feiten en omstandighedenbekend zijn geworden, die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal komen;
• Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling
wordt verleend dan wel er een andere omstandigheid ontstaat waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
• Opdrachtgever wordt ontbonden dan wel door (de aandeelhouders van)
• Opdrachtgever wordt besloten tot gehele of gedeeltelijke staking van de onderneming van Opdrachtgever.
• Opdrachtgever weigert om te voldoen aan een verzoek als bedoeld in artikel 9.

16.2. In geval van opschorting of ontbinding door EFVÉBÉ SERVICES op grond van een omstandigheid zoals bedoeld in artikel 16.1. is EFVÉBÉ SERVICES op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.

16.3. Indien een situatie, zoals is beschreven in de voorgaande leden van dit artikel, zich voordoet, behoudt EFVÉBÉ SERVICES zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen, indien zij directe dan wel indirecte schade lijdt.

ARTIKEL 17 – DIVERSEN

17.1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van EFVÉBÉ SERVICES op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien EFVÉBÉ SERVICES de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Opdracht.

17.2. Indien meer dan één natuurlijkpersoon en/of rechtspersoon als Opdrachtgever optreedt, of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens EFVÉBÉ SERVICES hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeien.

17.3. Bedingen en Overeenkomsten welke van deze Algemene Voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door EFVÉBÉ SERVICES schriftelijk zijn bevestigd. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.

ARTIKEL 18 – RECHTSKEUZE

18.1. Op alle door EFVÉBÉ SERVICES gedane aanbiedingen en afgesloten Overeenkomsten alsmede op alle uit de uitvoering daarvan voortvloeiende of daarmede nadere (deel)Overeenkomsten met Opdrachtgever is met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

ARTIKEL 19 – GESCHILLEN

19.1. In geval van geschillen tussen Partijen spreken zij uitdrukkelijk de intentie uit deze geschillen in gezamenlijk overleg, zonder gerechtelijke tussenkomst, in de minne te schikken.

19.2. Mocht ondanks deze uitdrukkelijke intentie een geschil niet in de minne op te lossen zijn, dan zal deze voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

ARTIKEL 20 – SLOTBEPALINGEN

20.1. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien EFVÉBÉ SERVICES geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

20.2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 maart 2015.